โฉนดที่ดิน ถ้าเคลือบถือว่าชำรุด ต้องออกใบแทนโฉนดใหม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ การเคลือบโฉนดที่ดิน จะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด ซึ่งมีกระบวนการที่ค่อนข้างเยอะ และใช้เวลานานพอสมควร แต่ไม่ต้องตกใจไปเรามีวิธีแก้ปัญหามาให้แล้ว 

วิธีออกใบแทนโฉนด กรณีทำโฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด

หากเกิดเหตุการณ์นี้ต้องติดต่อขอออกใบแทนกับสำนักงานที่ดิน โดยรายละเอียดในใบแทนที่ดินนั้นจะมีการคัดลอกข้อมูลรายละเอียดทั้งด้านหน้าและด้านหลังโฉนดขึ้นมาอีกฉบับแล้วให้เราถือฉบับนี้แทนฉบับเก่า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. โฉนดที่ดินหาย ต้องแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันกับเจ้าพนักงานก่อน ห้ามลืม!

กรณีโฉนดที่ดินหายไป สิ่งแรกที่ควรทำโดยด่วนที่สุดคือ การลงบันทึกประจำวันกับพนักงานการปกครองท้องถิ่นด้วยแสดงพฤติกรรมบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้ผู้แจ้งได้รับการทำโฉนดที่ดินใหม่ มิได้กระทำการจงใจใดๆ ในการทำโฉนดที่ดินหาย หากค้นพบว่าผู้แจ้งได้ทำการทุจริต เช่น ขายโฉนดที่ดินแก่ผู้จะซื้อ นำจำหน่าย จดจำนอง หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น จะถูกดำเนินคดีอาญาทางกฎหมายทันที

 1. ไปขอออกโฉนดใหม่ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมพยาน 2 คน

หลังจากดำเนินแจ้งความโฉนดที่ดินหายกับสำนักการปกครองท้องถิ่นเสร็จสิ้น ให้ผู้แจ้งนำพยาน 2 คนมาเป็นสักขีพยานแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน โดยพยานจะเป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนบ้าน ที่สามารถพิสูจน์พฤติกรรมผู้แจ้งต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างซื่อตรง โดยเงื่อนไขการเจรจากับเจ้าหน้าที่ พยานทั้งสองต้องเตรียม บัตรประชาชน ใบเอกสารรับรอง และลายเซ็นยืนยันหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทันที ในกรณีที่การแจ้งโฉนดที่ดินหายมีปัญหาการดำเนินการ พยานสองคนต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วยเช่นกัน 

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับกรณีโฉนดที่ดินหายหรือชำรุด

หากเกิดเหตุการณ์โฉนดที่ดินชำรุด ให้ใช้วิธีการขอออกโฉนดใหม่เหมือนกันกับกรณีใบโฉนดหาย ตาม 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ สำนักการปกครองท้องถิ่นในการยืนยันเจตนาบริสุทธิ์พร้อมนำใบโฉนดที่ดินชำรุดเป็นหลักฐานในการลงบันทึกประจำวัน 
 • ติดต่อกับสำนักงานที่ดิน โดยเตรียมพยาน 2 คนพร้อมบัตรประชาชนจริงและของผู้แจ้ง , ใบแจ้งความของสำนักการปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด  
 1. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอออกใบแทนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการดำเนินขอออกใบแทน ทางเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินจะรับคำขอและตรวจสอบผู้แจ้งอย่างละเอียด เมื่อพิสูจน์หลักฐานว่าโฉนดที่ดินหายหรือชำรุดจริง จึงดำเนินการลงบัญชีอายัดโฉนดที่ดิน จากนั้นเขียนใบคำสั่ง ใบชำระเงินพร้อมค่าธรรมเนียมในการทำเรื่อง แล้วประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่ละ 1 ฉบับ หลังครบกำหนด 30 วัน หากไม่มีฝ่ายไหนทำการคัดค้าน เมื่อจบการประกาศเจ้าหน้าที่จะยื่นใบแทนโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดิน

**ใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุดกรณีถูกเคลือบ  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการ

 1. เตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบแทนให้พร้อม

ค่าธรรมเนียมสำหรับใช้จ่ายใบแทนโฉนดที่ดินอยู่ราคา 75 บาท โดยรวมค่าบริการดำเนินคำขอ, ค่าติดประกาศ, และค่าใบแทนโฉนดที่ดินหาย

 1. รอใบแทนออกให้เรียบร้อยตามระยะเวลาในการขอออกใบแทน

ช่วงเวลาการขอใบแทนโฉนดที่ดินหายหรือชำรุด จะใช้ระยะเวลาประมาณ 42 – 45 วัน ที่รวมเวลากับวันเปิดประกาศ 30 วัน และขั้นตอนการทำใบแทนโฉนดอีก 2 อาทิตย์

การเก็บรักษาโฉนดที่ดิน

 1. เก็บไว้ในที่แห้ง หากมีความเปียกชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกระดาษเปื่อยยุ่ยหรือข้อความเลอะเลือน
 2. ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่สูญหายหรือถูกทำลายได้โดยง่าย พ้นจากมอด/ปลวก/หนูหรือสัตว์กัดแทะ รวมถึงเด็กเล็ก ๆ ด้วย

ข้อไม่ควรทำ

 1. ห้ามนำไปเคลือบพลาสติก เพราะโฉนดนั้นจะกลายเป็นโฉนดชำรุดทันที เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ในรายการจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินให้ท่านได้
 2. ไม่ควรพับ เพราะรอยพับอาจทำให้เกิดการฉีกขาดในภายหลังได้

ที่มา : เพจทนายคู่ใจ, dotproperty