เล่มทะเบียนรถเก็บที่ไหนดีสุด

    กรมการขนส่งทางบกแนะนำว่า เจ้าของรถไม่ควรเก็บเล่มทะเบียนรถตัวจริงไว้ในรถเพื่อป้องกันการสูญหาย ตลอดจนใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ เพราะอาจเสี่ยงถูกมิจฉาชีพขโมยไปกระทำการโดยมิชอบ เช่น ปลอมแปลงเพื่อสวมทะเบียน หรือเสี่ยงที่เอกสารสำคัญดังกล่าวจะสูญหาย

     แต่ควรพกสำเนาเล่มทะเบียนรถ โดยถ่ายหน้าที่ปรากฏชื่อเจ้าของรถและรายละเอียดตัวรถแทนฉบับจริงเพื่อเก็บไว้ในรถแทน รวมถึงต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ในจุดที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีถูกเรียกตรวจสอบ

ไม่มีเล่มทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดไหม

      หากผู้ขับขี่รถไม่แสดงเล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียนรถที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 โดยระบุไว้ว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที ทั้งนี้ หากผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เล่มทะเบียนรถไม่ใช่เอกสารเดียวที่ต้องมีติดรถ

      นอกจากเล่มทะเบียนรถที่ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญต้องมีติดรถขณะขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกตรวจแล้ว ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่หากไม่มีแล้วจะโดนปรับด้วยเช่นกัน คือ แผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายเสียภาษีประจำปี

      ซึ่งกรณีไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายเสียภาษีรถประจำปี จะถือว่ามีความผิดมาตรา 11 กล่าวคือ รถที่จดทะเบียนแล้วต้องแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที หากไม่มีหรือไม่แสดงแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายภาษีประจำปี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ด้วยเช่นกัน

      ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางกรมการขนส่งทางบกมีแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ให้สามารถแสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น