เล่มทะเบียนรถหาย ขอใหม่ได้ไม่ยุ่งยาก

เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ควรมีเก็บไว้ในรถ อาจจะเป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐานยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมีการตรวจสอบ แล้วผู้ขับขี่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 42 บทกำหนด โทษมาตรา 60 ปรับ 200 – 1,000 บาท อีกทั้งยังต้องใช้เล่มทะเบียนรถในการซื้อขายรถ ตรวจสภาพรถกับตรอ. และต่อภาษีรถยนต์อีกด้วย

เล่มทะเบียนรถหาย ทำไงดี สำเนาก็ไม่ได้ถ่ายไว้

1. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

     มีหลายคนสงสัยว่า หากเล่มทะเบียนหาย ต้องแจ้งคว ามหรือไม่ คำตอบก็คือ ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแจ้งความให้เพื่อนำไปทำเรื่องขอสมุดทะเบียนรถใหม่ที่ขนส่งฯ แต่ถ้าเจ้าของรถ 

2. เตรียมเอกสารเพื่อทำเรื่องให้พร้อม

  • ใบสำคัญการแจ้งความ ( จากสถานีตำรวจ )
  • บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )

*** เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น 

3. ไปสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่เพื่อทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหาย 

     หากรถของคุณทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดไหนให้ไปยื่นเรื่องขอเล่มใหม่ที่จังหวัดนั้น เจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบคำร้องขอเล่มใหม่และถามถึงเหตุหลที่ทำเล่มทะเบียนหาย 

4. จ่ายค่าธรรมเนียม 

     อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท

5. รอรับเล่มทะเบียนใหม่

  ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 1 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามที่สำนักงานขนส่งที่ยื่นคำร้องเพิ่มเติม