อบรมโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน”

ชูเกียรติลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชาวชุมชน ในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชุมชนบ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา