หลายคนแยกระหว่าง เจ้าของบ้าน VS เจ้าบ้าน ไม่ได้ เพราะคิดว่ามีความเหมือนกัน แต่จริง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ๆ ไปดูกันว่า 2 คำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไร

     เจ้าของบ้าน คนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดและมีกรรมสิทธิ์สามารถซื้อขาย โอน จำนองได้ และเป็นคนที่แต่งตั้งเจ้าบ้านเพื่อให้มาดูแลรับผิดชอบภายในบ้านหลังนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้มากกว่า 1 หลังอีกด้วย

      เจ้าบ้าน คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้านอันดับที่หนึ่ง ในที่นี้จะเป็นคนเดียวกันกับคนที่มีชื่อหลังโฉนด (เจ้าของบ้าน) ก็ได้ หรือในฐานะอื่น ๆ เช่น ผู้เช่า (โดยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของบ้าน/ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนด) จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภายในบ้านหลังนั้นแทนเจ้าของบ้าน เช่น ทำการแจ้งต่อนายทะเบียนเมื่อมีคนเกิด-เสียชีวิต ย้ายเข้า-ออก มีสิ่งปลูกสร้างใหม่-รื้อถอน รวมถึงการขอเลขที่บ้านด้วย แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรรมสิทธิ์ของบ้านทั้งสิ้น ไม่สามารถซื้อขาย โอน จำนอง ได้ ยกเว้นที่เจ้าบ้านนั้นเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบ้าน และเจ้าบ้านสามารถเป็นได้เพียงคนละหลังหลังเท่านั้น 

      ดังนี้ คนที่เป็นเจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน จึงอาจเป็นละคนกัน หรืออาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ อาศัยอำนาจ สิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายคนละฉบับ ส่วนปัญหาที่ว่าใครเป็นผู้มีสิทธิดีกว่ากัน คำตอบคือ ผู้เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิดีกว่านั่นเอง