ราคาประเมินที่ดิน คืออะไร

         ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคากลางของที่ดินที่ประเมินจากเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ ราคากลางจากกรมธนารักษ์ ราคาตลาด และปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น ขนาด ทำเล สภาพ ฯลฯ ซึ่งทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารและบริษัทเอกชน เอาไว้ใช้สำหรับพิจารณาวงเงินกู้ของสถาบันนการเงินต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการกำหนดราคาที่ดินแต่ละแห่ง ทั้งนี้ราคาประเมินที่ดินนั้นอาจมีความแตกต่างกับราคาตลาดและราคาซื้อ-ขายที่ดินที่เกิดจากการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ใครบ้างเป็นผู้กำหนด "ราคาประเมินที่ดิน"

     ในการซื้อขายที่ดิน จะมี “ราคาประเมินที่ดิน” ด้วยกัน 3 ราคา คือ 1. ราคาประเมินที่ดินของภาคราชการ 2.ราคาประเมินที่ดินของภาคเอกชน และ 3.ราคาตลาด
    ยกตัวอย่างเช่นราคาประเมินที่ดินของภาคราชการ ก็คือ ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์จะกำหนดทั้งราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วย