ทำความรู้จัก Easy E-Receipt

      Easy e-Receipt คือ โครงการลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินบุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า e-Tax Invoice และ e-Receipt ของการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2567 โดยจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถนำมาลดหย่อนได้คือ 50,000 บาท จะไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษได้
      ส่วนสำหรับการซื้อหนังสือ อีบุ๊ก และสินค้า OTOP ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะให้ใช้ใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้

ส่วนสินค้าที่นำมาลดหย่อนไม่ได้ ประกอบด้วย

1. สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ

3.ค่าซื้อยานพาหนะประเภทต่าง ๆ คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือ

4.ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

5.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

6.ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567