"จำนำเล่มทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง ทำได้ไหม? "

คำตอบคือ ไม่ได้นะคะ การจำนำเล่มทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ แม้เราจะเป็นผู้ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าชื่อผู้ครอบครองหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นเป็นพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือแฟน เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คันดังกล่าวไปยื่นขอสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของคนเก่า ให้กลายเป็นชื่อของเจ้าของคนใหม่ก่อน โดยชื่อที่ว่าจะปรากฏในเล่มทะเบียน

โอนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การโอนรถจะต้องทำยังไงบ้าง ต้องเตรียมตัวเบื้องต้นยังไง การโอนรถจะยุ่งยากหรือเปล่า เรามีคำตอบมาให้ดังนี้

  • การโอนตรง หรือ การโอนกรรมสิทธิรถโดยตรง การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของประเภทนี้ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเดินทางไปทำการโอนรถต่อหน้านายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งในจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียน เช่น รถจดทะเบียนจังหวัดชลบุรีก็ต้องเดินทางไปจังหวัดนั้นด้วยกัน โดยรถ คันนั้นจะต้องมีสภาพตรงกับที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียนรถ ถ้าไม่ตรงต้องไปปรับข้อมูลก่อน ต้องย้ำว่า การโอนกรรมสิทธิ์รถจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท 
  • การโอนลอย การคนใดคนหนึ่งไม่ว่างไปขนส่งพร้อมกันก็ต้องโอนลอย โดยปกติเจ้าของเก่าจะทำเอกสารโอนลอยเอาไว้ก่อน เพื่อให้คนเจ้าของใหม่ไปทำเรื่องโอนรถ หรือส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายรถมือสอง

 เอกสารโอนรถ

ในส่วนเอกสารการโอนรถที่จะต้องเตรียมให้ครบก่อนไปโอนรถ มีดังนี้

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ    ผู้มีอำนาจลงนาม
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • (กรณีโอนรับมรดก) สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
  • (กรณีโอนลอย) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบกรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

 อกสารพร้อมต้องโอนรถที่ไหน

รู้แล้วว่าการโอนรถต้องใช้อะไรบ้าง มาถึงขั้นตอนการโอนรถยนต์เปลี่ยนเจ้าของต้องไป สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้