ชูเกียรติลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA)

เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชาวชุมชน

ในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน

ให้กับชุมชนบ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566